Dave Spencer na Slovensku Macmillan logoDôležité informácie

 

Príspevok MŠVVaŠ SR
na učebnice ANJ

 

bližšie informácie »

 

webinars

ELT Ideas 2016

konferencia ELT Ideas

 

pozrite si fotky
z 12 konferencie
v Ružomberku »

The 2016
Shakespeare
Competition

 

Shakespeare Competition

 

Bližšie informácie »

Všímajte si aktuálne ponuky nášho distribútora

 

Albion Books

Albion Books »

 

Onestopenglish

 

onestopenglish

 

Kopírovateľné pracovné listy pre výučbu
angličtiny »

Učebnica pre
3. až 9. ročník

učebnica English World

viac informácií »

Mohlo by vás zaujímať

counter
Využívame služby WWW

počítadla. Dátum poslednej aktualizácie
06.06.2014

 

Macmillan na Facebooku Spojte sa s nami
na Facebooku

 

Spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky

Common European Framework of Reference for Languages

Spoločný európský referenčný rámec pre jazyky, je dokument Rady Európy, ktorý umožňuje porovnávať jazykovú úroveň študentov dosaženú v rôznych krajinách a v rôznych vzdelávacích systémoch. Definuje šesť úrovní a umožňuje tak porovnávať rôzne skúšky, učebnice, kurzy apod.

Celý dokument si môžete stiahnuť v angličtine z internetových stránok Rady Európy alebo v češtine z internetových stránok Ministerstva školstva.

Pripravili sme pre vás tabuľku, v ktorej je uvedené, ktoré učebnice z produkcie vydavateľstva Macmillan zodpovedajú úrovniam Referenčného rámca. Tabuľku si môžete stiahnuť ako dokument pdf.

Jednotlivé úrovne Referenčného rámca sú označené A1 až C2 a mohli by sme ich zjednodušene definovať takto:

A 1 - Rozumie známym výrazom z každodenného života a základným frázam zameraným na uspokojovanie konkrétnych potrieb a vie ich tiež používať. Vie predstaviť seba a ostatných a dávať inej osobe otázky napríklad o tom, kde žije, o ľuďoch, ktorých pozná, a o veciach, ktoré má, a sám na podobné otázky tiež odpovedať. Dokáže sa jednoduchým spôsobom dohovoriť za predpokladu, že druhá osoba hovorí pomaly a zreteľne a je pripravená pomôcť.

A 2 - Rozumie vetám a často používaným výrazom vzťahujúcim sa k oblastiam, ktoré sa ho bezprostredne týkajú (napr. veľmi základná osobná a rodinná informácia, nakupovanie, zamestnanie). Môže komunikovať pri jednoduchých a rutinných úlohách, ktoré vyžadujú jednoduchú a priamu výmenu informácií o známych a bežných záležitostiach. Vie s pomocou jednoduchých výrazov popísať aspekty svojho vzdelania, bezprostredného okolia a bezprostrednej potreby.

B 1 - Rozumie hlavným bodom jasnej spisovnej reči o známych záležitostiach, s ktorými sa stretáva v práci, v škole, vo voľnom čase atď. Vie si poradiť s väčšinou situácií, ktoré sa môžu vyskytnúť pri cestovaní v oblasti, kde sa hovorí daným jazykom. Píše jednoduché súvislé texty o dobre známych témach alebo o témach, ktoré ho zaujímajú. Vie popísať zážitky a udalosti, sny, nádeje a ambície a stručne zdôvodniť a vysvetliť svoje názory a plány.

B 2 - Rozumie hlavným myšlienkam zložitých textov pojednávajúcich ako o konkrétnych, tak aj o abstraktných témach, vrátane odborných diskusií vo svojom odbore. Dokáže konverzovať s určitou mierou plynulostí a spontánnosti, ktorá umožňuje bežné rozhovory s rodenými Angličanmi bez napätia pre niektorú zo strán. Píše jasne podrobné texty a rade rôznych tém a vysvetľuje svoj názor na aktuálne problémy a uvádza výhody a nevýhody rôznych možností.

C 1 - Rozumie rade rôznych náročných a dlhších textov a rozoznáva ich skrytý význam. Vyjadruje sa plynule a spontánne bez príliš zrejmého hľadania slov. Užíva jazyk flexibilne a efektívne pre spoločenské, študijné a profesionálne účely. Píše jasné, dobre štrukturované podrobné texty o zložitých témach, pričom používa rôzne nástroje pre usporiadanie, členenie a súdržnosť svojho pojednávania.

C 2 - Rozumie bez námahy takmer všetkému, čo počuje alebo číta. Vie zhromažďovať informácie z rôznych ústnych a písomných zdrojov a tieto informácie opäť usporiadať do súvislého celku. Vie sa vyjadrovať spontánne, veľmi plynule a presne, rozlišuje jemné významové odtiene aj v zložitejších situáciách.