učebnica angličtiny pre deti English Worldwww.macmillan.sk/englishworld

O učebnici English World

English World je 10-dielna učebnica angličtiny z produkcie vydavateľstva Macmillan Education určená pre deti od 3. ročníka ZŠ.

učebnica English World 6

O učebnici English World

English World je 10 dielna učebnica pre deti. Prvý diel môže byť použitý pre úplných začiatočníkov, ale aj pre takých, ktorí už angličtinu mali. Od začiatku je používané písanie a čítanie, preto je vhodné začať touto učebnicou v 2. alebo 3. ročníku ZŠ.

Metodika použitá v tomto kurze podporuje komunikáciu, sprevádzanú cvičeniami na posilnenie zručností čítania a písania. Jej cieľom je vybudovať sebaistotu študenta v plynulom vyjadrovaní sa prirodzenou angličtinou a v správnom vyjadrovaní sa v písomnom prejave. Rôznorodosť cvičení napomáha pestovaniu individuálnych študijných návykov.

Úvodná lekcia učebnice English World 1 učí a precvičuje základnú slovnú zásobu, ktorú žiak potrebuje na zvládnutie ďalších lekcií. Pokiaľ mali žiaci angličtinu predtým, táto lekcia poslúži ako dôkladné zopakovanie si základov.

Celkovo je v učebnici 12 lekcií. Každá je v metodike pre učiteľa rozpracovaná na 8 vyučovacích hodín. V lekciách sú precvičované všetky kľúčové jazykové zručnosti a zároveň poskytujú osvojenie si gramatických vedomostí. V lekciách sú zahrnuté medzipredmetové témy a tiež zaujímavosti z prostredia iných krajín a kultúr.

Komponenty učebnice

Teacher's Book

je komplexná, čo zabezpečuje minimálnu časovú potrebu na prípravu učiteľa a zároveň sa v nej učiteľ zorientuje veľmi jednoducho. Každá hodina je rozpísaná krok po kroku s kópiou strán z učebnice a pracovného zošita. Tiež obsahuje „Warm-ups“, teda cvičenia na úvod hodiny, zoznam hier, ktorými môže učiteľ spestriť hodiny, tzv. „Summary box“ – ktorý je vlastne plán hodiny, a „Resource box“ – kde učiteľ nájde prepis textov z cvičení na počúvanie, správne riešenia cvičení, vhodné hry a poznámky. Obsahuje tiež cvičenia nad základný rámec vyučovacích hodín (cca 96), ktoré učiteľ môže urobiť s celou skupinou, alebo zadať individuálne, šikovnejším žiakom.

Workbook

V pracovnom zošite si žiaci ďalej precvičujú látku preberanú v učebnici. Zadania sú vyjadrené jednoduchými slovesami, ktoré učiteľ zo začiatku vysvetľuje, ale postupne si ich žiaci osvoja a takto sa nenásilne naučia slovesá a postupne zadaniam porozumejú aj bez vysvetľovania učiteľom. Stránky „Learning to learn“, teda „Učenie sa učiť“ pomáhajú žiakom vypestovať si študijnú zručnosti, ako napr. kritické rozmýšľanie, rýchle prezeranie si textov, atď. Cvičenia v pracovnom zošite dávajú priestor individuálnej práci žiakov a učiteľovi umožňujú kontrolu dosiahnutých vedomostí žiakov. Po každej tretej lekcii si žiaci môžu vypracovať cvičenia v Portfóliu a vyplniť si Diplom na konci pracovného zošita, čo im umožňuje sebahodnotenie a potešenie z dosiahnutých vedomostí.

Grammar Practice Book

cvičebnica gramatiky umožňuje žiakom doplnkové precvičovanie si preberanej gramatiky. Bola koncipovaná na samoštúdium a takto si deti môžu precvičovať gramatické javy podľa vlastnej potreby a tempa.

Obrázkové karty - Flashcards

Pri výučbe slovnej zásoby, hrách a ďalších aktivitách je vhodné používať 158 farebných kariet veľkosti A4. Obrázky na kartách zobrazujú osoby, veci aj činnosti.

Dictionary

ku všetkým dielom boli vytvorené slovníky, ktoré sú dodávané s učebnicou pre žiaka a pomáhajú deťom osvojiť si slovíčka, opakovať si ich a precvičovať. Ku 1. a 2. dielu sú to obrázkové slovníky, k vyšším dielom sú obrázky doplnené anglickým výkladom (výkladový slovník).

DVD-ROM

Sú na ňom vhodné materiály na prácu s IWB. Tiež obsahuje veľké množstvo materiálov pre učiteľa na prípravu hodín a na samoštúdium. Nájdete tu animovanú verziu plagátov s príbehmi ku každej lekcii, prezentáciu gramatiky, video nahrávky autentických rozhovorov s praktickým použitím prezentovanej gramatiky, ukážky výslovnosti hlások, cvičenia na písanie – možnosť využitia IWB, všetky zvukové súbory, extra materiál na vytlačenie, testy a tzv. video-školu, kde si učiteľ môže pozrieť vzorové hodiny a nápady, ako najlepšie využiť tento jazykový kurz. K dispozícii je aj výkladový slovník s nahratou výslovnosťou slovíčok.

Témy a zručnosti, ktoré si deti v tomto kurze osvoja, plne korešpondujú s požiadavkami Európskeho referenčného rámca a aj s našimi učebnými osnovami. Kurz je určený od 3. ročníka ZŠ, ale pokiaľ sú deti v triede šikovné a zvládli čítanie a písanie v slovenskom jazyku, môže sa začať používať už v druhom ročníku ZŠ.

 

Späť na stránku English World »