Dave Spencer na Slovensku Macmillan logoDôležité informácie

 

Príspevok MŠVVaŠ SR
na učebnice ANJ

 

bližšie informácie »

 

webinars

ELT Ideas 2016

konferencia ELT Ideas

 

pozrite si fotky
z 12 konferencie
v Ružomberku »

The 2016
Shakespeare
Competition

 

Shakespeare Competition

 

Bližšie informácie »

Všímajte si aktuálne ponuky nášho distribútora

 

Albion Books

Albion Books »

 

Onestopenglish

 

onestopenglish

 

Kopírovateľné pracovné listy pre výučbu
angličtiny »

Učebnica pre
3. až 9. ročník

učebnica English World

viac informácií »

Mohlo by vás zaujímať

Macmillan na Facebooku Spojte sa s nami
na Facebooku

 

Inspiration 1—4

Judy Garton-Sprenger, Philip Prowse

Učebnica angličtiny pre viacročné gymnáziá, stredné školy, prípadne do posledných ročníkov základnej školy, kde sa angličtina vyučuje ako druhý jazyk.

učebnice aj Inspiration   učebnice anj Inspiration  

učebnice anglického jazyka inspiration

  učebnice anglického jazyka inspiration
A1A2   A2B1   A2B1   B1

Highly Commended, ESU AwardV súťaži Duke of Edinburgh English Language Book Award usporiadanej organizáciou English Speaking Union obdržala učebnica Inspiration hodnotenie Higly Commended. viac informácií v angličtine »

Z hodnotenia poroty: 'A particularly clear, direct and helpful approach. Colourful, well-balanced and presented.' a 'a lovely book'.

Medzi hlavné vlastnosti tejto učebnice angličtiny patrí:

 • kliknutím zvětšítemožnosť začať dielom 1 alebo 2 podľa pokročilosti študentov (diel 1 je určený pre úplných začiatočníkov)
 • štruktúrovaný prístup ku gramatike a rôzne aktivity prechádzajúce do voľných aktivít na rozvoj plynulého prejavu, kde študenti môžu uplatniť osvojenú anglickú gramatiku v komunikatívnych situáciách
 • široká škála textov a dialógov, ktoré odpovedajú veku študentov, vrátane príbehu s postavami teenagerov v dieloch 1 a 2
 • veľká pozornosť je v učebnici venovaná rozvoju jazykových schopností, každá lekcia obsahuje dvojstrannú Integrated Skills
 • oddiel Integrated Skills sa tiež zameriava na learner independence
 • oddiel Inspiration Extra! obsahuje projekty, pesničky, scénky, kvízy, hry a limericky; obsahuje tiež aktivity určené pre heterogénne triedy (mixed-ability classes)
 • na záver každej lekcie sa pravidelne striedajú oddiely Culture (pre výučbu kultúrnych tém) a Review (pre opakovanie)

Lekcie v učebnici

Každá lekcia sa skladá zo 6 dvojstrán.

Prvé tri dvojstrany predstavujú novú látku. Nadpis uvádza témy lekcie, novú gramatiku a funkčný jazyk. Štruktúra týchto lekcií je premenlivá, avšak vždy obsahuje cvičenia na výslovnosť a končí písaním. Pozrite si stránku z Inspiration 1.

Štvrtá dvojstrana, Integrated Skills kombinuje všetky štyri možnosti. Z textu na čítanie vychádza posluchové cvičenie a potom nasleduje konverzácia vychádzajúca z počúvania alebo čítania a oddiel je zakončený písaním. Na konci sú zaradené oddiely Learner Independece a Phrasebook.

Piata dvojstrana, Inspiration Extra!, obsahuje projekty a hry spoločne s pesničkou alebo scénkou. Tu sú zaradené aj aktivity pre heterogénne triedy. Menej zdatní študenti pracujú s oddielom REVISION for more practice slúžiacemu k opakovaniu, zatiaľ čo dobrí študenti pracujú s oddielom EXTENSION for language development, ktoré rozširujú a prehlbujú osvojenú látku. Pozrite si tieto cvičenia z Inspiration 1 Rovnaké dva oddiely sú zaradené aj do Workbooku v ešte väčšom rozsahu.

Na šiestej dvojstrane sa striedajú 2 oddiely:
Culture - poskytuje ako faktické informácie, tak aj príležitosti k porovnaniu rozdielnych kultúr pozrite si stránku Culture z Inspiration 2
Review - táto sekcia je zaradená po každých dvoch lekciách a opakuje prebranú látku v týchto lekciách pozrite si stránku Review z Inspiration 1

Pozrite si stránky (kliknutím zväčšíte)
učebnice Inspiration

Culture
Inspiration 2

učebnice Inspiration
Review
Inspiration 1

Na konci učebnice sú zaradené podklady ku Communication Activities, prehľad gramatiky a zoznam slovíčok podľa jednotlivých lekcií s výslovnosťou.

Workbook

 • Pracovný zošit obsahuje množstvo cvičení k precvičeniu gramatiky, slovnej zásoby, výslovnosti a všetkých schopností. Súčasťou sú aj opakovacie cvičenia.
 • V každej lekcii sú zaradené oddiely REVISION for more practice (1 celá strana) slúžiace k opakovaniu pre slabších študentov, a EXTENSION for language development (1 celá strana) , ktoré rozširujú a prehlbujú osvojenú látku.
 • Na konci pracovného zošita nájdu študenti čítanku - príbeh o deviatich kapitolách, doplnený cvičeniami.

Teacher's Book

 • Obsahuje podrobné poznámky k používaniu učebnice spoločne s ponukou voliteľných cvičení na začiatok hodiny a domácich úloh. Súčasťou je aj prepis všetkých nahrávok a kompletný kľúč ku všetkým cvičeniam zo Student's Book i Workbook.
 • Ponúka tiež veľa doplnkových aktivít, ktoré môžu byť zadané menej zdatným študentom alebo naopak študentom, ktorí dokončia cvičenia skôr ako ostatní.
 • Učiteľovi tiež pomôžu doplnkové informácie týkajúce sa kultúrnych tém.

Inspiration BuilderInspiration Builder

Ku každému dielu je voliteľne k dispozícii Inspiration Builder - kniha doplnkových pracovných listov pre rozšírenie učiva v učebnici Inspiration. Niekoľko pracovných listov z Inspiration Builder si môžete zdarma stiahnuť z webovej stránky pre užívateľov učebnice Inspiration www.macmillanenglish.com/Inspiration

testy učebnice InspirationTest CD

Testy na vytlačenie. Sú v elektronickej podobe, aby ich bolo možné pred vytlačením upraviť, skrátiť, doplniť o prekladové cvičenia apod. Súčasťou je aj druhé CD s nahrávkami k posluchovým častiam testov. Celkom 24 krátkych testov, 8 stredne dlhých testov po konci Unit, vyraďovací test, test v polovici knihy a záverečný test. Ako ukážku si stiahnite test k Inspiration 1, Unit 1, Lesson 1.

Macmillan Practice Online e-learninge-learning

K tejto učebnici je k dispozícii e-learning Macmillan Practice Online.

 

učebnice Inspiration webová stránkaWebová stránka

Študenti aj učitelia nájdu ďalšie výučbové materiály k učebnici a zaujímavé informácie na www.macmillanenglish.com/Inspiration